Lid Worden

Informatie

  • Ook U kunt lid worden van onze vereniging
  • Vul het online-formulier geheel in en klik op verstuur
  • U heeft dan in ieder geval recht op gratis entree op de carnavalsdagen in de Paulus
  • Eén maal per jaar komt er iemand bij U langs om de contributie te innen
  • Voor meer informatie kunt U ook terecht bij info@dorstvlegelswinssen.nl
  • Om lid te worden hebben wij enige regels moeten opstellen. Lees deze regels eerst goed door

Lidmaatschap

Iedereen van 16 jaar en ouder, kan aspirantlid worden van onze carnavalsvereniging (lees onder de voorwaarden). Maar alleen mensen woonachtig in Winssen kunnen doorschuiven naar de reguliere/gewone ledenlijst.

Als lid heeft men gratis toegang tot de evenementen georganiseerd door de vereniging.Alleen voor de pronkzittingen moeten toegangskaarten gekocht worden.We kennen twee soorten leden; gewone leden en aspirant-leden.

Gewone leden
1A – Deze leden hebben recht op een toegangsbewijs voor de eerste pronkzitting. Deze toegangsbewijzen moeten door de leden persoonlijk, of door hun partner, worden afgehaald. Wanneer dat kan is in de carnavalsperiode te lezen op de agenda-pagina. Omdat wij maar een bepaald aantal mensen mogen toelaten tijdens een pronkzitting is het aantal gewone leden gelijk aan het aantal zitplaatsen in de zaal waar de eerste pronkzitting plaats vindt.

Aspirant-leden
2A – De aspirant-leden hebben geen recht op een toegangsbewijs voor de eerste pronkzitting. Wanneer gewone leden, om welke reden dan ook, hun lidmaatschap opzeggen, schuiven “aspirant-leden”, woonachtig in Winssen, door naar “gewone leden”. Hierbij geldt: wie het langst op de lijst staat schuift het eerst door. Op contributiekaarten van aspirant-leden staat per seizoen aangeven wat hun actuele positie op de aspirantledenlijst is.

2B – Als je je laat inschrijven als lid van de Dorstvlegels kom je eerst op de aspirantenlijst. Je mag jezelf laten inschrijven als je 16 jaar bent.  De doorschuifregeling is voor deze leden van kracht, maar vervalt bij verhuizing uit Winssen.De kleuren van lidmaatschapskaarten van “gewone leden” en “aspirant-leden” zijn onderling verschillend. Alle (aspirant)leden zijn verplicht hun lidmaatschapskaart bij de entree te tonen wanneer zij de door de cv de Dorstvlegels Winssen georganiseerde evenementen bezoeken.Leden zijn verplicht de pronkzittingkaartjes persoonlijk, of door hun partner, bij het voorverkoopadres op te halen. Voor iemand anders kaartjes ophalen kan dus niet (meer).

Het lidmaatschap vervalt bij overlijden of op verzoek van het lid zelf of wanneer het lid zich op een dusdanige manier heeft gedragen dat het bestuur moet besluiten het lid te royeren.

Het doorgeven van het lidmaatschap aan andere personen is niet mogelijk. Het lidmaatschap is dus persoonsgebonden.

De contributie wordt jaarlijks aan huis opgehaald.

Het bestuur behoudt zich het recht voor bovenstaande zonder kennisgeving te wijzigingen.

Eventuele wijzigingen zullen of via de website of tijdens de algemene ledenvergadering bekend worden gemaakt.

Alleen de hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. De contributie is tijdens de algemene ledenvergadering van 30 mei 2011 voor het seizoen 2011-2012 vastgesteld op EUR 13.00 per persoon.

Bij eventuele geschillen beslist het bestuur van cv De Dorstvlegels Winssen.

Bij vragen kan U contact opnemen met of de secretaris of de penningmeester van de vereniging. Dit kan via e-mailadres info@dorstvlegelswinssen.nl