Lid Worden

Informatie

  • Ook U kunt lid worden van onze vereniging
  • Stuur een e-mail met uw gegevens (naam, adres en woonplaats) naar info@dorstvlegelswinssen.nl
  • U heeft dan in ieder geval recht op gratis entree op de carnavalsdagen in de Paulus
  • Eén maal per jaar komt er iemand bij U langs om de contributie te innen
  • Voor meer informatie kunt U ook terecht bij info@dorstvlegelswinssen.nl
  • Om lid te worden hebben wij enige regels moeten opstellen. Lees deze regels eerst goed door

Artikel 3. Lidmaatschap

3.1 Algemeen
a) De vereniging kent gewone leden, aspirant leden, ereleden en donateurs.
b) Het bestuur houdt een register bij waarin o.a. de namen, adressen en geboortedata van alle leden zijn opgenomen.
c) Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet over te dragen of door te geven aan derden.
d) Van alle leden wordt verwacht dat ze de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging kennen en naleven.
e) Het lidmaatschap van carnavalsvereniging De Dorstvlegels impliceert dat men actief meewerkt aan het uitvoeren
van het in de statuten geformuleerde doel, behoudens expliciet benoemde uitsluitingen/vrijstellingen genoemd in
een van de overige artikelen in dit document.
f) Alle leden hebben het recht om aanwezig te zijn bij de ledenvergaderingen en hebben elk 1 geldige stem uit te
brengen tijdens stemmingen binnen de vereniging.

3.2 Gewone Leden
 
a) Voor het lidmaatschap als zijnde een gewoon lid, moet de minimale leeftijd      van 14 jaar zijn bereikt.
b) Het aantal gewone leden van de vereniging is gelijk aan het aantal zitplaatsen voor de 1e pronkzitting.
c) Het lidmaatschap geeft recht op:
– Gratis entree tot de jaarlijkse evenementen tijdens carnaval behoudens de twee pronkzittingen.
– 1 toegangsbewijs voor de 1e pronkzitting, persoonlijk of door zijn partner af te halen op de vooraf door de vereniging bekendgemaakte data, tijd en plaats. Tijdens het afhalen moeten de kosten voor dit toegangsbewijs direct contant worden voldaan. Wordt het toegangsbewijs niet afgehaald door het gewone lid op de vooraf bekend gemaakte data, is het de vereniging toegestaan om het toegangsbewijs in de vrije verkoop te plaatsen.
3.3 Ereleden
a) Ereleden hebben dezelfde rechten als gewone leden.
b) Ereleden worden door het bestuur benoemd middels een unaniem besluit of bij meerderheid van stemmen van de
Algemene Ledenvergadering. Het besluit van het bestuur is met reden omkleed en wordt bekend gemaakt tijdens
de carnaval of tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
c) Ereleden krijgen in plaats van een toegangsbewijs voor de eerste pronkzitting een vooraf gereserveerde plaats
tijdens de eerste pronkzitting en hoeven derhalve niet hun toegangsbewijs voor de eerste pronkzitting op te halen.

3.4 Aspirant leden
a) Aspirant leden zijn beginnende leden die streven naar een volwaardig lidmaatschap, maar vanwege een bereikt maximaal toelaatbaar aantal gewone leden vooralsnog aspirant lid blijven. Op het moment dat er van een gewoon lid zijn lidmaatschap vervalt/stopt, zal de langst wachtende aspirant lid doorschuiven naar de status van gewoon lid.
b) Het aspirant-lidmaatschap is voor leden met de minimale leeftijd van 16 jaar.
c) Het aspirant-lidmaatschap geeft recht op:
– Gratis entree tot de jaarlijkse evenementen tijdens carnaval behoudens de twee pronkzittingen.

3.5 Donateurs
a) Donateurs zijn personen die, al dan niet jaarlijks, de vereniging steunen door middel van een geldelijke bijdrage oftewel donatie.
b) Het staat de donateur vrij zelf de hoogte van de donatie te bepalen.
c) De donateur heeft de vrije keuze zijn donatie openbaar te laten zijn of dat hij de donatie anoniem doet.

Eventuele wijzigingen zullen of via de website of tijdens de algemene ledenvergadering bekend worden gemaakt.

Alleen de hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. De contributie is tijdens de algemene ledenvergadering van 24 mei 2019 voor het seizoen 2019-2020 vastgesteld op EUR 15.00 per persoon.

Bij eventuele geschillen beslist het bestuur van cv De Dorstvlegels Winssen.

Bij vragen kan U contact opnemen met of de secretaris of de penningmeester van de vereniging. Dit kan via e-mailadres info@dorstvlegelswinssen.nl